Logga in

Tänker du renovera lägenheten?

Ibland uppkommer behovet av renoveringar då är det bra att veta vad du som bostadsrättsinnehavare behöver tänka på, dina skyldigheter samt vilken ansvarsfördelning som råder mellan dig som bostadsrättshavare och Brf Ydal som bostadsrättsförening.

Se mer i dokumentet "Brf Ydal ansvarsfördelning".

Du har en större frihet när det gäller renovering i lägenheten jämfört med hyresrätt. Men du måste ha föreningens godkännande om du vill göra stora förändringar.

Stora förändringar är bland annat:

• ingrepp i bärande konstruktioner

• ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten

• omfattande reparation av hela badrummet eller köket

• rivning av icke bärande väggar

Skälet till att styrelsen ska ge tillstånd även vid ”mindre” förändringar är att det visat sig att de inte har gjorts fackmannamässigt (t.ex. har tillufts- och frånluftsventiler satts igen eller att vatten- och elledningar flyttats felaktigt).

Du som bostadsrättshavare ansvarar för att alla åtgärder görs fackmässigt. Du ska särskilt följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, el, vatten, ventilation, centralantennät, porttelefon och bredband.

Ditt ansvar kontra föreningens ansvar

Du ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick. Det innebär bland annat att du ansvarar för att underhålla och renovera lägenheten vid behov.

Föreningen svarar för att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållna och hålls i gott skick.

Som hjälp har vi följande pdf som listar ansvarsförhållandena: Brf Ydal - Ansvarsfördelning

I våra stadgar 28 § finns också en utförlig beskrivning av dem.

Generella ordningsregler vid renoveringar

Om du anlitar hantverkare är det bra att tänka på följande.

Information till grannar

Sätt upp information till grannar med kontaktuppgifter till de som ansvarar för arbetet. Om något händer är det viktigt att snabbt få kontakt.

Byggsopor

Hantverkarna ska frakta bort byggsopor som inte får bli liggande i trapphus eller på gården.

Parkering

Hantverkare får parkera vid rundeln mitt på gården. Grusgången ska hållas fri.

Städning

Trapphusen ska hållas grovstädade under renoveringen och finstädas när den är klar.

Portarna

Vi har haft obehöriga som tagit sig in genom dörrar som stått öppna. Därför får entrédörrarna inte stå öppna under några längre tider om de är obevakade.

Ansök om renovering

Enklaste sättet att ansöka om renovering är att fylla in den blankett du hittar här: Renoveringsformulär

De uppgifter vi behöver är bland annat:

 • Vilken lägenhet avses
 • Beskrivning av vad som ska göras
 • Ändras planlösning eller utformning ska ritning/skiss bifogas
 • Uppgifter om den entreprenör som ska utföra arbetet (organisationsnummer, kontaktperson, F-skattsedel, intyg om behörighet m.m.)

Kontrollera gärna din försäkring inför renoveringar, särskilt att den har ett bostadsrättstillägg.

Exempel på mindre respektive omfattande renoveringar

Här följer ett antal exempel på åtgärder som du kan göra utan tillstånd från styrelsen respektive där du måste ha tillstånd innan du får börja.

Mindre renoveringar som inte behöver styrelsens godkännande

Exempel på mindre underhåll som inte behöver styrelsens godkännande är följande:

 • Målning
 • Tapetsering
 • Lägga nytt eller slipa befintligt golv som inte innefattar badrummet
 • Byte av befintliga vitvaror (dock inte disk- eller tvättmaskin)
 • Enklare elarbeten

Enklare elarbeten

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.

Läs mer på: https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/detta-far-du-gora-sjalv-med-el/vad-far-jag-gora-sjalv-med-el/

Renoveringar där du behöver tillstånd från styrelsen

Omfattande renovering eller ändring i lägenheten:

 • Förändringar i planlösning
 • Ingrepp i bärande väggar/konstruktion inklusive håltagning
 • Alla typer av ingrepp i badrum
 • Ändringar av befintliga ledningar för vatten och avlopp (t ex. byte eller installation av disk- eller tvättmaskin)
 • Ändringar av befintliga ledningar/utrustning för värme (golvvärme, radiatorer etc.)
 • Ändringar av befintliga ledningar/utrustning för ventilation
 • Ändringar av fasta elinstallationer

Förändringar i planlösning

Vid avsevärd förändring av planlösningen kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan till byggnadsnämnden. Du ansvarar själv för detta där detta är nödvändigt.

Ingrepp i bärande väggar/konstruktion inklusive håltagning

Det kan bli aktuellt med ansökan om bygglov eller bygganmälan till byggnadsnämnden. Du ansvarar själv för detta där detta är nödvändigt. Anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden. Konstruktionsritningar och hållbarhetsberäkningar som klart och tydligt beskriver vilka förändringar du önskar göra, måste tas fram av behörig yrkesman och lämnas in till styrelsen vid begäran om tillstånd.

Alla typer av ingrepp i badrum

Entreprenörer som renoverar badrum och WC ska ha minst behörighet för utförande av arbeten enligt PER:s branschregler eller motsvarande för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen. Entreprenören ska lämna ett våtrumscertifikat med 10 års garantitid på genomfört arbete i enlighet med konsumenttjänstlagen till dig med kopia till Brf Ydal. En våtskiktsbesiktning ska utföras av en oberoende fackman och en kopia av besiktningsprotokollet ska skickas till Brf Ydal.

Installationsföretaget ska överlämna ”Intyg om säker vatteninstallation” till dig. Vid renovering av badrum ska golvbrunnen bytas ut.

Branschregler för att undvika vattenskador: https://www.sakervatten.se/

Ändringar av befintliga ledningar för vatten och avlopp (t ex. byte eller installation av disk- eller tvättmaskin)

Du ska alltid anlita fackman vid fast installation av diskmaskin. Detta gäller el-, vatten- och avloppsinstallation. Om du bygger om eller installerar ny diskmaskin rekommenderar vi att du ser över vattenskyddet för att minska risken för vattenskador.

Du bör kontakta en fackman för bästa lösning. Kontakt gärna även ditt försäkringsbolag för att få reda på vad de kräver och rekommenderar.

Ändringar av befintliga ledningar/utrustning för värme (golvvärme, radiatorer etc.)

Värmesystemet är fjärrvärme med vattenbaserade radiatorer i lägenheterna. Du får inte bygga om värmesystemet till exempel genom att installera vattenburen golvvärme i badrummet.

Lufta aldrig elementen! Vi har ställt in värmesystemet så att det ska ge en jämn värme i hela fastigheten. Luftning kan störa inställningen. Om något element blir kallt – kontakta styrelsen.

Ändringar av befintliga ledningar/utrustning för ventilation

Vi har självdrag i fastigheten. Det betyder att alla åtgärder som påverkar ventilationssystemet måste vara anpassade till självdrag. Du får till exempel inte byta ut gallren på frånluftskanalerna till andra typer, lämna frånluftskanaler öppna eller hindra luftströmmar med för täta dörrar till t.ex. badrum.

Köksfläktar är ett speciellt problem i hus med självdrag. De kräver mycket luft och kan orsaka baksug i frånluftskanaler. Om du vill installera en köksfläkt – kontakta styrelsen för att få hur den ska hanteras.

Ändringar av fasta elinstallationer

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker och ska följa de regler som gäller, se www.elsakerhetsverket.se. Om du vill göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet måste ändringen först dokumenteras på ritning och godkännas av styrelsen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.